Britain's Got Talent 2015

Côr Glanaethwy yn ymgeiswyr i'r sioe deledu Britain's Got Talent 2015
Glanaethwy Choir are contestants on the Britain's Got Talent 2015 TV Show

Côr Glanaethwy

Côr Glanaethwy ar lwyfan clyweliad Britain's Got Talent 2015
Côr Glanaethwy on the audition stage for Britain's Got Talent 2015

Côr Glanaethwy

Côr Glanaethwy / Ysgol Glanathwy yn sefyll tu ôl i ymgyrch #hawlifyw Irfon Williams
Côr Glanaethwy / Ysgol Glanaethwy supporting #fightingchance charity for Irfon Williams

Côr Glanaethwy

Côr Glanaethwy ar lwyfan clyweliad Britain's Got Talent 2015
Côr Glanaethwy on the audition stage for Britain's Got Talent 2015

Croeso i : Ysgol Glanaethwy : Welcome

Aelodau Newydd 2017 / New Members 2017

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno ag Ysgol Glanaethwy, rydym ar hyn o bryd yn derbyn enwau ar gyfer mis Medi 2017. Mi fyddwn yn cynnal cyfarfod ar gyfer darpar ddisgyblion nos Iau Gorff 13 eg. Am ragor o fanylion cysylltwch a Rhian ar : rhian@glanaethwy.com
Diolch.

If you are interested in joining the Ysgol Glanaethwy, we are currently taking names for September 2017. There will be a meeting for prospective pupils on Thursday July 13th.
For more details contact Rhian on: rhian@glanaethwy.com
ThanksNew CD Newydd : Haleliwia

Haleliwia

Click to order / Gwasgwch i archebu

from / o: 28/11/2016


2015 Britain's Got Talent Contestants / Cystadleuwyr ar Britain's Got Talent 2015

Cor Glanaethwy ar rhaglen Britain's Got Talent Nos Sadwrn 11eg Ebrill 2015 / Cor Glanaethwy on Britain's Got Talent Show 11th April 2015

Côr Glanaethwy on Social Media:

Use hash tags #CorGlanaethwy #YsgolGlanaethwy #GlanaethwyChoir #bgt #bgt2015


Cor Glanaethwy on Facebook


Instagram


Coming SoonHyfforddiant Unigol / Individual Training

Gan fod y galw am wersi / hyfforddiant unigol wedi cynyddu'n ddiweddar byddwn yn cynnig sesiynau wythnosol o hanner awr o fis Medi ymlaen. Bydd y sesiynau yma ar gael i aelodau'r ysgol am bris o £12 y wers. Cynigir hyfforddiant i'r rhai hynny sy'n awyddys i ddatblygu sgiliau perfformio fel unigolion ym meysydd llefaru, actio a chanu, boed hynny yn baratoi ar gyfer cystadleuaeth, clyweliad neu arholiad, neu er mwyn datblygiad personol yn unig.

The Arts

As the demand for individual lessons / training has increased recently we will be offering weekly half-hour sessions from September onwards. The sessions are available to members of the school at a cost of £ 12 per lesson. Training will be offered to those who are keen to develop performance skills as individuals in the areas of speaking, acting and singing, whether in preparation for competition, audition or exam, or for personal development only.

mwy / more

Latest News Latest News

Click here to read the latest news from Ysgol Glanaethwy.

Gwasgwch yma i ddarllen y diweddaraf am Ysgol Glanaethwy.

mwy / more