Dosbarthiadau / Classes

DYDD LLUN/MONDAYS.

DOSBARTH DAN 12. (UNDER 12 CLASS)

Mae’r dosbarthiadau dan 12 yn cael eu cynnal ar nos Lun. Bydd y dosbarth cyntaf yn cyfarfod rhwng 4.15.pm. a 5.15.pm ac yna’n ymuno ag ymarferion y côr iau rhwng 5.15.pm. a 6.30.pm. Bydd yr ail ddosbarth yn dod i’r ymarfer côr yn gyntaf, eto rhwng 5.15.pm. a 6.30.pm. ac yna’n aros ymlaen tan 7.30.pm. ar gyfer eu gweithdy hwy. Ambell waith bydd gofyn i’r aelodau i gyd aros am y sesiwn llawn, sef rhwng 4.15.pm a 7.30.pm pan fyddwn yn paratoi ar gyfer achlysur, cyngerdd neu gystadleuaeth go fawr.

The under 12 class is held on Monday evenings. The first workshiop meets between 4.15.pm. and 5.15.pm. and then this class will join the junior choir practice between 5.15.pm. and 6.30.pm. The second class comes to choir practice first ar 5.15.pm. and then have their workshop between 6.30.pm. and 7.30.pm. Occasionally we ask all the under 12’s to stay on for the full session, that is between 4.15.pm and 7.30.pm. when we are preparing for a big concert or competition.

GWEITHDY BLWYDDYN 8 a 9. WORKSHOP FOR YEAR 8 & 9.

Mae’r gweithdy blwyddyn 8 a 9 hefyd yn cyfarfod ar nos Lun rhwng 6.30.pm. a 7.30.pm. Byddant hwythau yn ymuno â’r côr iau yn y sesiwn rhwng 5.15.pm. a 6.30.pm.

The workshop for years 8 and 9 also meet on a Monday nights between 6.30.pm. and 7.30.pm. Prior to the workshop this class will also join the junior choir from 5.15.pm. and 6.30.pm.NOS FAWRTH 5.30.pm. – 6-30.pm. TUESDAYS 5.30.pm. – 6.30.pm.

DOSBARTH DECHREUWYR/BEGINNERS CLASS. (YEAR 2, 3 & 4)

Mae’r dosbarth yma i ddisgyblion blynyddoedd 2, 3 a 4. Byddant yn ymarfer sgiliau sylfaenol y grefft o berfformio ar lwyfan yn ogystal â pheth canu a symud.

This beginners class is designed to introduce basic performing skills in stage craft as well as some basic techniques in movement and singing.NOS FAWRTH 4.00.pm. – 8-00.pm. TUESDAYS 4.00.pm. – 8.00.pm.

HYFFORDDIANT UNIGOL / INDIVIDUAL TRAINING

Cynigir hyfforddiant i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau perfformio fel unigolion ym meysydd llefaru, actio a chanu, boed hynny yn baratoi ar gyfer cystadleuaeth, clyweliad neu arholiad, neu er mwyd datblygiad personol yn unig.

Cynigir y sesiynau fesul hanner awr a bydd y tymor yn cyd-redeg gyda thymor arferol Ysgol Glanaethwy a bydd modd gweneud y taliad yn wythnosol.

PRIS SESSIWN HANNER AWR: £12

Training will be offered to those who want to develop their performance skills as individuals in the areas of speaking, acting and singing, whether in preparation for competition, audition or examination, or food for personal development only.

The sessions are offered per half hour and the season runs concurrently with the normal Ysgol Glanaethwy terms and it will be possible to make a weekly payment.

HALF HOUR SESSION PRICE: £12

OS OES GENNYCH DDIDDORDEB YN Y GWASANAETH YMA, YNA CYSYLLTWCH Â RHIAN YN UNIONGYRCHOL AR (07879) 472 776 NEU EBOSTIWCH YMA

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS SERVICE, THEN PLEASE CONTACT RHIAN DIRECTLY ON (07879) 472 776 OR EMAIL HERENOS IAU/THURSDAYS.

DOSBARTHIADAU TGAU – GCSE CLASSES.

Mae’r cwrs TGAU yn rhedeg am ddwy flynedd a gall disgyblion gychwyn y cwrs ym mlwyddyn 9 os ydyn nhw’n dymuno. Rhaid i’r disgyblion fod yn aelodau llawn o’r ysgol i ymuno â’r dosbarth yma.

The GCSE classes is a two year course and the pupils can start the course in year 9 if they wish to do so. The pupils must be full members of the school to join this class.NOS WENER/FRIDAYS.

DOSBARTH Hyn. SENIOR CLASS.

Mae’r aelodau’n ymuno â’r dosbarth yma o flwyddyn 10 ymlaen. Bydd cyfle hefyd i wneud cwrs Lefel A Drama os yw’r aelodau’n dymuno.

Mae gan y côr hyn  ysgol amserlen lawn a rhaid wrth ymroddiad a brwdfrydedd eithriadol i fod yn aelod.

The members join the senior class form year 10 onwards. There is also an opportunity for the pupils to join the A Level Class should they wish to do so.

The senior choir has a very busy schedule and members need to have full commitment when they enroll.NODYN/NOTE –

Gall yr amserlen uchod amrywio rhyw fymryn o dymor i dymor. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rhian neu Cefin.

The above time-table may vary a little from time to time. Please contact Cefin or Rhian for further information.Classes / Dosbarthiadau